Úvodní strana / Aktuality /

SLUžBY

Příručka ISO 9000

16.5.2023

Příručka ISO 9000

Na podzim v roce 2015 vyšlo nové vydání normy ISO 9001 pro systémy managementu kvality. Revize je považována za „velkou“, na rozdíl od revize z roku 2008, která byla označována jako „malá“ a představovala víceméně kosmetické úpravy vydání normy z roku 2000. V nové normě je zachována, a ještě více akcentována její základní filozofie, tj. procesní přístup. Změnila se však struktura normy a částečně i terminologie, na první pohled se zjednodušily požadavky na dokumentaci systému managementu kvality, zvýšil se důraz na řízení organizace, založeném na riziku a požadavky normy směřují k tomu, aby jejich aplikace vedla k přidané hodnotě nejen pro zákazníky, ale i pro samotnou organizaci. Všechny tyto změny, ale i ostatní novinky v normě, jsou podrobněji vysvětleny v dalším textu.

Tato příručka vychází ze zkušeností autora získaných několikaletou praxí při zavádění systémů managementu kvality, při jejich auditování, ale též z rozsáhlé činnosti lektorské při školení manažerů kvality, interních auditorů a profesionálních auditorů. K vydání této příručky přispěl také úspěch, který zaznamenala obdobná příručka vydaná k normě ISO 9001:2008.

V názvu této publikace je uveden odkaz na ISO 9000, čímž se rozumí celá rodina norem ISO 9000, i když obsah publikace je zaměřen speciálně na ISO 9001:2015. Tento standard je však těsně svázán s normou ISO 9000, ve které jsou uvedeny definice vybraných termínů a která vysvětluje procesní přístup, s normou ISO 9004, která je směrnicí pro zavádění systémů managementu kvality, a dokonce i s normou ISO 19011, která je směrnicí pro auditování systémů managementu. Zatímco poslední tři jmenované normy mají charakter doporučení, jediná norma ISO 9001 obsahuje požadavky, které musí být splněny, aby mohla být konstatována shoda a aby mohlo být přikročeno k certifikaci systému managementu kvality.

Obsah

Kapitola 1 – Úvod k systémům managementu kvality.................. 7

Tato kapitola pojednává o normách řady ISO 9000 pro systémy managementu kvality, vysvětluje, proč by organizace měla tyto systémy zavádět, a poskytuje přehled o krocích vedoucích k certifikaci.

Kapitola 2 – Změny v normě ISO 9001:2015............................... 18

Tato kapitola pojednává o klíčových změnách v normě ISO 9001:2015 a jejich dopadech na systémy managementu kvality organizací.

Kapitola 3 – Zavádění systému managementu kvality................ 26

Tato kapitola pojednává o základech systémů managementu kvality. Sestává ze čtyř hlavních částí: Procesní přístup, Dokumentované informace, Zlepšování pracovních procesů a Příprava na certifikaci.

Kapitola 4 – Požadavky normy ISO 9001:2015........................... 52

Jednotlivé kapitoly normy jsou analyzovány podle požadavků v nich uvedených. Pro snadnější pochopení jsou jednotlivá ustanovení normy často uváděna na příkladech a doplňována problematickými situacemi. 

Kapitola 5 – ISO 9000 a neustálé zlepšování efektivnosti systému 137

Získání certifikace podle ISO 9001 je jen dílčím krokem k úplnému systému managementu kvality. Tuto kapitolu lze využít při rozhodování o různých možnostech neustálého zlepšování.

Kapitola 6 – Často kladené otázky a odpovědi na ně................ 144

Co nejčastěji zajímá pracovníky v organizacích? Co v normách nenajdete?

Kapitola 7 – Slovo k auditorům................................................ 146

Od programu auditu k vypořádání neshody. Trasa auditu. Měkké hodnocení.

Kapitola 8 – Budoucnost ISO 9000........................................... 155

Jaká je budoucnost systémů managementu kvality? Co můžeme očekávat od příští revize? Jaká je situace na trhu certifikace?

Použitá literatura..................................................................... 157

 

Jak tuto příručku používat?

Příručka ISO 9000 by měla sloužit jako přehledný a pohotový průvodce pro vaši práci. Měla by vám připomenout to, co již možná znáte z různých školení, z literatury nebo z praxe. Měla by vám však také vysvětlit, čím je vydání normy ISO 9001:2015 specifické a jak interpretovat požadavky této normy.

 

Komu má tato příručka sloužit?

Příručka ISO 9000 je napsána pro široký okruh zájemců, zahrnující

  • vedoucí pracovníky organizací, kteří mají konečnou odpovědnost za systém managementu kvality,
  • manažery kvality, kteří mají odpovědnost za vytvoření systému v organizaci, jeho udržování a zlepšování,
  • interní auditory, kteří zastávají jednu z nejdůležitějších funkcí v systému managementu kvality tím, že prověřují shodu s plánovaným uspořádáním, normou ISO 9001 a vlastní dokumentací systému,
  • pracovníky kontroly, zaměstnance a všechny ostatní, kteří musí pochopit, co oni mají dělat, aby přispěli k uplatnění ISO 9001 a k udržení certifikace.