Úvodní strana / Obchodní a platební podmínky

SLUžBY

Obchodní a platební podmínky

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odesláním přihlášky budete závazně zařazeni do kurzu a zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce a také s těmito obchodními podmínkami.

O naplněnosti (realizaci/zrušení) kurzu se rozhoduje 2 týdny před konáním kurzu. V případě zrušení kurzu Vás bude informovat Training Manager. V případě konání kurzu obdržíte bližší organizační pokyny kurzu 1 - 2 týdny před konáním kurzu.

Cena kurzu nezahrnuje ubytování.

Kurzovné je splatné na základě faktury, se splatností 14 dnů ode dne data skončení kurzu. Případné požadavky na úpravu fakturace uvádějte v poznámce přihlášky.

Osvědčení o absolvování kurzu je vydáno po splnění podmínek ukončení kurzu a uhrazení kurzovného.

Společnost BUREAU VERITAS si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání kurzu i na zrušení kurzu z organizačních důvodů.


STORNOPOPLATKY

Veškeré změny a případná storna přihlášek přijímáme pouze písemně.

Účastník odesláním online závazné objednávky souhlasí s níže sjednanými stornopoplatky.

Jestliže účastník zruší svou účast 10 a více dní před začátkem konání závazně objednaného kurzu, nejsou účastníkovi účtovány žádné stornopoplatky.

Jestliže se účastník nedostaví nebo zruší svou účast 9 -1 dní před začátkem konání závazně objednaného kurzu:

1) závazně přihlášený účastník vyšle za sebe náhradníka, nejsou účastníkovi účtovány žádné stornopoplatky. Účastník však odesílá svou žádost o zařazení náhradníka na e-mailovou adresu Training Managera: martina.cizkova@cz.bureauveritas.com

2) závazně přihlášený účastník za sebe nepošle náhradníka, jsou účastníkovi účtovány stornopoplatky ve výši 50% kurzovného.

Původně přihlášený účastník může být až do zahájení kurzu nahrazen jiným účastníkem, splňuje-li požadavky pro zařazení do kurzu.

Pokud se účastník nedostaví nebo zruší svou účast v den konání kurzu, jsou účastníkovi účtovány stornopoplatky ve výši 100% kurzovného.

Jestliže účastník nastoupí do kurzu a nedokončí ho vlastní vinou, kurzovné ani jeho poměrná část se nevrací. Pokud účastník projeví zájem kurz dokončit v jiném termínu, je společnost BUREAU VERITAS oprávněna opětovně účtovat kurzovné.

Jestliže účastník nastoupí do kurzu a kurz nedokončí vinou organizátora, má nárok na vrácení celého kurzovného.